„BUSHTREE” SZECHLICKI FRANK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000721490
Numer REGON: 369599643
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-06-28
Sygnatura akt[RDF/133700/19/659]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSHTREE” SZECHLICKI FRANK SPÓŁKA JAWNA2018-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2018-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. FORDOŃSKA nr domu 353 kod pocztowy 85-766 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2018-06-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@BUSHTREE.EU2018-06-07 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BUSHTREE.EU2018-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.02.2018R.2018-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZECHLICKI2018-02-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANK2018-02-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE.2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZECHLICKI2018-02-28 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANK2018-02-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPROGRAMOWANIEM2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 28.02.2018 DO 12.12.20182019-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów