PLANEPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000721365
Numer REGON: 369600056
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-05-10
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/3552/22/133]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPLANEPOLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2018-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. CIESZYŃSKA nr domu 317 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.02.20182018-02-28 do dziś
28.04.2022 R. REP. A NR 1581/2022 NOTARIUSZ MARIA TOKARZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY MARIA TOKARZEWSKA, ŁUKASZ TOKARZEWSKI SPÓŁKA CYWILNA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH UL. NARUTOWICZA 79 - ZMIENIONO § 2, § 3, § 4, § 9, § 10, § 14, § 16 UMOWY SPÓŁKI ORAZ DODANO UST 2-6 W § 5, UST. 4 I 5 W § 8 § 18 I § 19 DO UMOWY SPÓŁKI2022-05-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEBLESZ2018-02-28 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2022-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKI2022-05-10 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ PAWEŁ2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2022-05-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2022-05-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMORAWSKI2022-05-10 do dziś
2. ImionaBŁAŻEJ PAWEŁ2022-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-05-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-05-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEBLESZ2018-02-28 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2022-05-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2018-02-28 do dziś
251 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2022-05-10 do dziś
349 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2018-02-28 do dziś
451 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2018-02-28 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-02-28 do dziś
677 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.11.2020 okres OD 28.02.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
2data złożenia 02.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
3data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.02.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.02.2018 DO 31.12.20182020-11-02 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-02 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów