EMPIS & SENSUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000721306
Numer REGON: 369591044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397331/22/30]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIS & SENSUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA nr domu 11 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-758 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.11.2017 R., NOTARIUSZ PIOTR WÓJCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 42 LOK. 2, REP. A NR 1887/20172018-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPIS & SENSUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3629655012018-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000584260 2018-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYROWSKI2018-02-28 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2018-02-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁOTYCH2018-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁOTYCH2018-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYROWSKI2018-02-28 do dziś
2. ImionaMAREK2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁOTYCH2018-02-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁOTYCH2018-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁOTYCH2018-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPOWAŻNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI. DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2021-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPIS & SENSUM MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3629655012018-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000584260 2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-28 do dziś
216 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2021-10-06 do dziś
332 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2018-02-28 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-28 do dziś
547 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-28 do dziś
672 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2018-02-28 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-02-28 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-28 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.03.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-16 do dziś
4data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-16 do dziś
4OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów