HEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000721276
Numer REGON: 369611605
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-10-16
Sygnatura akt[RDF/356782/21/449]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. KSIĘCIA WITOLDA nr domu 49 nr lokalu 15 kod pocztowy 50-202 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.02.2018 R., NOTARIUSZ KAMILA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 83/B2, REP. A NR 450/20182018-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694390462018-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000717499 2018-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLCZYK2018-02-28 do dziś
2. ImionaROBERT PIOTR2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIECZOREK2018-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRYGIDER DOPIERAŁA2018-02-28 do dziś
2. ImionaIZABELA SYLWIA2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-02-28 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-02-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-28 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-28 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694390462018-02-28 do dziś
4. Numer KRS0000717499 2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy139 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2018-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-02-28 do dziś
238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-02-28 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-02-28 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-28 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-02-28 do dziś
650 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2018-02-28 do dziś
752 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 28.02.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
3data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.02.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.02.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów