BOOKLAB A.M. ŁAPIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000721220
Numer REGON: 011854268
Numer NIP: 5211114306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-06-14
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/27312/22/945]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-03-01 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011854268 NIP 52111143062018-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOOKLAB A.M. ŁAPIŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA2021-02-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIŁOBĘDZKA nr domu 10 kod pocztowy 02-634 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki118.01.2018 R., NOTARIUSZ ARTUR SZADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 515/20182018-03-01 do dziś
228.03.2018 R., REP. A NR 2033/2018, NOTARIUSZ ARTUR SZADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 1 UST. 2, § 1 UST. 32018-04-19 do dziś
320.01.2021 R. - RAFAŁ JAKUBASZEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 253/2021 -ZMIENIONO § 5, § 6 UST. 3 I 4, § 10 UST. 1, 20.01.2021 R. - RAFAŁ JAKUBASZEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 264/2021 -ZMIENIONO § 1 UST. 2 I 3, § 6 UST. 3, § 10 UST. 1.2021-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2018-03-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleBOOKLAB I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA BOOKLAB SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 551 I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, W DRODZE UCHWAŁY PODJĘTEJ W DNIU 18.01.2018 R. PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BOOKLAB SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA ARTURA SZADKOWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 515/2018.2018-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOOKLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,2018-03-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-03-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000185586 2018-03-01 do dziś
5. Numer REGON0118542682018-03-01 do dziś
6. Numer NIP52111143062018-03-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKA2021-02-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-02-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOOKLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3683439012022-06-14 do dziś
4. Numer KRS0000696263 2022-06-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-06-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2022-06-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000 ZŁ2022-06-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-06-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego4.000 ZŁ2022-06-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-06-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-03-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2018-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPIŃSKA2021-02-15 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-03-01 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-03-01 do dziś
370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-03-01 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-03-01 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-03-01 do dziś
674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2018-03-01 do dziś
777 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-03-01 do dziś
890 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2018-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.03.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
2data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3data złożenia 19.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
4data złożenia 11.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.03.2018 DO 31.12.20182019-07-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-19 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów