„ELEKTROCIEPŁOWNIA WRZEŚNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000721049
Numer REGON: 369577140
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-27
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2020-10-22
Sygnatura akt[RDF/267088/20/455]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ELEKTROCIEPŁOWNIA WRZEŚNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA2018-08-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat WRZESIŃSKI gmina WRZEŚNIA miejscowość WRZEŚNIA2018-08-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WRZEŚNIA ulica UL. OPIESZYN nr domu 2 nr lokalu 1 kod pocztowy 62-300 poczta WRZEŚNIA kraj POLSKA 2020-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.02.2018 R.2018-02-27 do dziś
225.05.2018 R., REP. A NR 3911/2018, NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALANA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6.2018-08-21 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.08.2019R., REP. A NR 3981/2019, NOTARIUSZ KAZIMIERZ KARCIARZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRZEŚNI - ZMIENIONO §9 UMOWY.2019-10-01 do dziś
408.11.2019R., REP. A NR 7896/2019, NOTARIUSZ DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU - PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI2020-05-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURA2018-08-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA TERESA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRENTKI2020-05-22 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2020-05-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ2020-05-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2020-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHURA2018-08-21 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA TERESA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-08-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ O POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH.2018-08-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2018-08-21 do dziś
233 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2018-08-21 do dziś
338 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2018-08-21 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-08-21 do dziś
542 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2018-08-21 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-08-21 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-08-21 do dziś
871 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-08-21 do dziś
982 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-08-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.02.2018 DO 31.12.20182019-09-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów