AQS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000720775
Numer REGON: 369570480
Numer NIP: 8971852477
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-12-05
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/34758/23/836]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu 14 nr lokalu 3 kod pocztowy 50-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.11.2017R., NOTARIUSZ RAFAŁ HALAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE, UL. 3 MAJA 8U/10, REP. A NR 3972/2017.2018-02-23 do dziś
209.08.2023, NOTARIUSZ RAFAŁ HALAREWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OŁAWIE, UL. 3 MAJA 8U/10, NR REP. A 2353/2023, ZMIENIONO §8; W §17 DODANO §17A2023-12-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRATYK2018-02-23 do dziś
2. ImionaAGATA2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYSZ2018-02-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2018-02-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2018-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST: - W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 50.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) - SAMODZIELNIE DZIAŁANIE KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU, LUB: - W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 50.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH - DZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB: - W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURY: WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.2018-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYSZ2018-02-23 do dziś
2. ImionaDARIUSZ PIOTR2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2018-02-23 do dziś
226 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2018-02-23 do dziś
325 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2018-02-23 do dziś
425 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW2018-02-23 do dziś
525 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW2018-02-23 do dziś
625 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2018-02-23 do dziś
725 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH2018-02-23 do dziś
825 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI2018-02-23 do dziś
925 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2018-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2019 okres OD 23.02.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
2data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3data złożenia 17.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4data złożenia 21.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
5data złożenia 21.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.02.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-17 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-21 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów