BUILDING ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000720173
Numer REGON: 369545676
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-22
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-12-24
Sygnatura akt[RDF/273320/20/333]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING ENERGY EFFICIENCY SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-02-22 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. GEN. STANISŁAWA KOPAŃSKIEGO nr domu 5 nr lokalu 21 kod pocztowy 71-050 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-02-22 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@BEES-ENERGY.COM2018-02-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.BEES-ENERGY.COM2018-02-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LUTEGO 2018 R., REP. A NR 1071/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ CYWIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2018-02-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTUCHOWSKI2018-02-22 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2018-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ.2018-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWACZYNA2018-02-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ.2018-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTZ ORECKA2018-02-22 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 84.000,00 ZŁ.2018-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-22 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZERGO2018-02-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA LEOKADIA2018-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.000,00 ZŁ.2018-02-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego300000,00 ZŁ2018-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1285000,00 ZŁ2018-02-22 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2018-02-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSWACZYNA2018-02-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURTZ ORECKA2018-02-22 do dziś
2. ImionaKAROLINA2018-02-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-02-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2018-02-22 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-02-22 do dziś
335 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2018-02-22 do dziś
441 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-02-22 do dziś
542 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2018-02-22 do dziś
643 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-02-22 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-02-22 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2018-02-22 do dziś
977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-02-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 19.02.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 24.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.02.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów