CUKIER WORKS SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000719720
Numer REGON: 369694867
Numer NIP: 5213817176
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-08-22
Sygnatura akt[RDF/415218/22/125]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2018-03-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIER WORKS SPÓŁKA AKCYJNA2018-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-03-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. USTRZYCKA nr domu 6 kod pocztowy 02-141 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.12.2017 R, NOTARIUSZ MATEUSZ KAŹMIERCZAK, W KRAKOWIE, REP A NR 18205/20172018-03-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R., NOTARIUSZ MATEUSZ KAŹMIERCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP A NR 5032/2018 ZMIANA STATUTU W TEN SPOSÓB, ŻE NADANO MU NOWE BRZMIENIE2018-11-13 do dziś
324.06.2021 R., REP. A NR 6452/2021, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. NADANIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTOWI.2021-08-13 do dziś
403.02.2022 R., REP. A NR 933/2022, NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. NADANIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTOWI.2022-03-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-03-12 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2018-11-13 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2018-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002018-03-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-03-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002018-03-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-03-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2018-03-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2021-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNIEJ2022-03-16 do dziś
2. ImionaFILIP ARTUR2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNIEJ2018-03-12 do dziś
2. ImionaPAULINA DOROTA2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-03-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCZUK2018-03-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH TOMASZ2018-03-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKNIEJ2022-03-16 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW WALDEMAR2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-16 do dziś
21. NazwiskoSIERADZ2022-03-16 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-16 do dziś
31. NazwiskoBARCZUK2021-08-13 do dziś
2. ImionaJERZY KRZYSZTOF2021-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-03-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-03-12 do dziś
273 1 REKLAMA2018-03-12 do dziś
373 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-03-12 do dziś
473 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2018-03-12 do dziś
573 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2018-03-12 do dziś
673 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2018-03-12 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2018-03-12 do dziś
874 20 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2018-03-12 do dziś
982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2018-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 18.12.2017 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
2data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3data złożenia 16.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4data złożenia 22.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 18.12.2017 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.12.2017 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.12.2017 DO 31.12.20182019-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów