CUBE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000719542
Numer REGON: 369528005
Numer NIP: 5213814344
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-20
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/548796/23/986]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBE CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIDOK nr domu 8 kod pocztowy 00-023 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2018 R.2018-02-20 do dziś
222.06.2018 R., REP. A NR 5039/2018, NOTARIUSZ IRMINA KONKOL Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKA ZABŁOTNA I IRMINA KONKOL SPÓŁKA CYWILNA, ZMIENIONO: §9, §13 UST. 1 ORAZ §14, SKREŚLONO §13 UST.2.2018-09-05 do dziś
305.12.2018R., REP. A NR 9777/2018, NOTARIUSZ IRMINA KONKOL, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, ZMIENIONO: §13 UST.1 I 3, §14.2019-01-18 do dziś
408.04.2019 R., REP. A NR 2497/2019, NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIENIONO: § 2, DODANO: § 4 PKT 22019-05-15 do dziś
529.06.2020 R., REP. A NR 4182/2020, NOTARIUSZ IGOR FRĄSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, ZMIANA: § 5, § 6, § 142020-09-23 do dziś
609.01.2023 R., REP. A NR 89/2023, NOTARIUSZ ZUZANNA HOLECKA-MANDZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WIŚLE, ZMIENIONO: § 13 UST. 1, § 14, DODANO § 6 UST. 32023-02-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEISSNER2018-02-20 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ MARIUSZ2018-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ2023-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHADO RIBEIRO DA SILVA2020-09-23 do dziś
2. ImionaPAULO JORGE2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7500,00 ZŁ2023-02-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-02-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2020-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2023-02-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHADO RIBEIRO DA SILVA2020-09-23 do dziś
2. ImionaPAULO JORGE2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEISSNER2018-02-20 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ MARIUSZ2018-02-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-09-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMACHADO RIBEIRO DA SILVA2019-01-18 do dziś
2. ImionaPAULO JORGE2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2019-01-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2019-05-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.07.2019 okres OD 01.02.2018 DO 31.12.20182019-07-24 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4data złożenia 15.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
5data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.02.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-15 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów