WEBEX 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000719186
Numer REGON: 369497836
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-15
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-10-02
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45796/20/387]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWEBEX 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-07-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 80/82 nr lokalu 271 kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.02.2018 R.2018-02-15 do dziś
210.04.2018 R., REP. A NR 1753/2018, SZYMON KRZYSZCZUK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO2018-04-27 do dziś
304.06.2020, REP. A NR 1118/2020, NOTARIUSZ AGATA KUŹNIAR, KANCELARIA NOTARIALNA AGATA KUŹNIAR W JAROSŁAWIU PRZY UL. PRZEMYSKIEJ 8, 47-500 JAROSŁAW, ZMIANA: § 2, § 4, § 5 UST. 1, § 7 UST. 1), § 9, § 11 UST. 1.2020-07-07 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.07.2020 R., REP. A NR 3181/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5 UST.2, § 6 UST. 1, § 11 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-07-24 do dziś
511.09.2020 R., REP. A NR 5840/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA SIEDLECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 4 PKT 24 - 27, § 10 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2020-10-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEBEX 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694651672018-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000718234 2018-02-15 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMELNYK2020-07-24 do dziś
2. ImionaDMYTRO2020-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-07-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-07-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-07-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-07-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-07-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5 000 ZŁ2020-07-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego336 600 ZŁ2020-07-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-02-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWEBEX 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-07-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3694651672018-02-15 do dziś
4. Numer KRS0000718234 2018-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPESZKO JABŁOŃSKA2020-10-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA MAGDALENA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-15 do dziś
252 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-07-07 do dziś
352 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW2020-07-07 do dziś
482 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2020-07-07 do dziś
582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-07-07 do dziś
652 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-07-07 do dziś
745 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-02 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-02 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2019 okres OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
2data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.02.2018 DO 31.12.20182019-06-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów