ARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000719165
Numer REGON: 369563645
Numer NIP: 7010804979
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2021-09-02
Sygnatura akt[RDF/326910/21/32]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki129.01.2018R.2018-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIEWSKI2018-02-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2018-02-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego100,00 ZŁ.2018-02-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego100,00 ZŁ.2018-02-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANAT KUŹNIEWSKA2018-02-23 do dziś
2. ImionaURSZULA ANNA2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ.2018-02-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.800,00 ZŁ.2018-02-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.800,00 ZŁ.2018-02-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3691806022018-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000712418 2018-02-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaARTISAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3691806022018-02-23 do dziś
4. Numer KRS0000712418 2018-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2018-02-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-23 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-02-23 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2018-02-23 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2018-02-23 do dziś
563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-02-23 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-23 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-02-23 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-23 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2018-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.03.2019 okres OD 23.02.2018 DO 31.12.20182019-03-31 do dziś
2data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
3data złożenia 02.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów