BUGAJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000719126
Numer REGON: 369492715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2018-02-14
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/4391/18/902]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUGAJOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GAJOWA nr domu 76 kod pocztowy 50-520 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2017R. NOTARIUSZ IWONA MAŁCZAK KANCELARIA NOTARIALNA UL. PIŁSUDSKIEGO NR 49/57, WROCŁAW, REP. A NR 6401/2017.2018-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOŃCZYK2018-02-14 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁADYSŁAW2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2018-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ2018-02-14 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KRZYSZTOF2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2018-02-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOŃCZYK2018-02-14 do dziś
2. ImionaPIOTR WŁADYSŁAW2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUGAJ2018-02-14 do dziś
2. ImionaBARTOSZ KRZYSZTOF2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2018-02-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2018-02-14 do dziś
231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2018-02-14 do dziś
338 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-02-14 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-02-14 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-02-14 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów