„LA MEDICA LUCYNA RATAJCZAK JOANNA SZYMAŃSKA SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000718972
Numer REGON: 369506541
Numer NIP: 7773308407
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-16
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2024-03-18
Sygnatura akt[RDF/586205/24/863]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-02-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„LA MEDICA LUCYNA RATAJCZAK JOANNA SZYMAŃSKA SPÓŁKA JAWNA”2018-02-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość SKÓRZEWO2018-02-16 do dziś
2. Adresmiejscowość SKÓRZEWO ulica UL. LAWENDOWA nr domu 20 kod pocztowy 60-185 poczta SKÓRZEWO kraj POLSKA 2018-02-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.01.2018 R. 05.02.2018 R. ZMIANA § 2 UST. 2.2018-02-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2018-02-16 do dziś
2. ImionaLUCYNA MARIA2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHEŃSKA SZYMAŃSKA2018-02-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAZDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2018-02-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRATAJCZAK2018-02-16 do dziś
2. ImionaLUCYNA MARIA2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOCHEŃSKA SZYMAŃSKA2018-02-16 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2018-02-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2018-02-16 do dziś
286 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2018-02-16 do dziś
386 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2018-02-16 do dziś
486 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2018-02-16 do dziś
586 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2018-02-16 do dziś
686 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-16 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 16.02.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-03-18 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-18 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów