HIGHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000718932
Numer REGON: 369486181
Numer NIP: 6751636380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-08-27
Sygnatura akt[RDF/325933/21/586]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość OLKUSZ2019-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość OLKUSZ ulica UL. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 18 kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA 2019-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki113.02.20182018-02-13 do dziś
203.08.2018R., REP. A NR 3788/2018, NOTARIUSZ EWA GROT, KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU. ZMIANA:§3,§4 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3692207382018-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000712701 2018-02-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKNAPIK2018-02-13 do dziś
2. ImionaMICHAŁ RYSZARD2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2018-02-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2018-02-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2018-02-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFALKOWSKI2018-02-13 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-13 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-02-13 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-02-13 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-13 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-02-13 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.000 ZŁ2018-02-13 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000 ZŁ2018-02-13 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000 ZŁ2018-02-13 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-02-13 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3692207382018-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000712701 2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-02-13 do dziś
242 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH2018-02-13 do dziś
342 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2018-02-13 do dziś
442 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2018-02-13 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-02-13 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-02-13 do dziś
733 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2018-02-13 do dziś
833 14 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2018-02-13 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 13.02.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-31 do dziś
3data złożenia 27.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-31 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów