CTHINGS.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-09 godz. 03:03:38
Numer KRS: 0000718829
Numer REGON: 369493577
Numer NIP: 8212656459
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-09-20
Sygnatura akt[RDF/422725/22/271]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTHINGS. CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość SIEDLCE2018-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEDLCE ulica UL. 3 MAJA nr domu 35 nr lokalu 29 kod pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA 2018-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.01.2018 R., NOTARIUSZ JOANNA SMOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 121/20182018-02-14 do dziś
213.07.2020R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 3061/2020, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §8 UST. 1 ORAZ §9 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-10-02 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 09.10.2020 R. REP. A NR 6858/2020 SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM SATURNINEM OCIESSA W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOSNOWCU UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALENIE NOWEGO BRZMIENIA CAŁOŚCI UMOWY SPÓŁKI.2020-11-06 do dziś
417 GRUDNIA 2020 ROKU, REPERTORIUM A NR 2980/2020, NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-02-05 do dziś
526.08.2021 R., REPERTORIUM A NR 3770/2021, NOTARIUSZ WERONIKA WASILEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI2021-09-29 do dziś
621.12.2021 R., REPERTORIUM A NR 3826/2021, NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.02.2022 ROKU, NOTARIUSZ JAN KAKITEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 356/2022.2022-02-17 do dziś
7DNIA 30.03.2022 R., REPERTORIUM A NR 3315/2022, NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI.2022-05-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZEJSKI2019-09-27 do dziś
2. ImionaARNOLD2019-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11327 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 566350 ZŁOTYCH2020-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATUS STARTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2021-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3843855772021-09-29 do dziś
4. Numer KRS0000804112 2021-09-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4241 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 212050 ZŁ2022-02-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-09-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEVEL2 VENTURES B.V.2022-05-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.1250,00 ZŁ2022-05-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1075250,00 ZŁ2022-02-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1100000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, JEDNAKŻE W PRZYPADKU POWOŁANIA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGAĆ BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA CZŁONKA ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH, REPREZENTACJA SPÓŁKI BĘDZIE WYMAGAĆ WSPÓŁDZIAŁANIA TEGO CZŁONKA ZARZĄDU2021-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZEJSKI2019-07-18 do dziś
2. ImionaARNOLD2019-07-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2021-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2021-02-05 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-02-05 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2021-02-05 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2021-02-05 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2021-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 14.02.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 04.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
3data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4data złożenia 20.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.02.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.02.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2020-10-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CTHINGS.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ CTHINGS.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Z DNIA 13.07.2020R. ZAPROTOKOŁOWANYCH W AKTACH NOTARIALNYCH REP. A NR 3061/2020 I REP. A NR 3057/2020 SPORZĄDZONYCH PRZEZ NOTARIUSZ DOROTĘ CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów