DOKTOR&DOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000718686
Numer REGON: 369480830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-13
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2020-02-27
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2307/20/254]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOKTOR&DOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-02-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2018-02-13 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 7 nr lokalu 5 kod pocztowy 65-047 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2018-02-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOLEJNICZAK.KAM@GMAIL.COM2018-02-13 do dziś
4. Adres strony internetowejMYSIADZIURKA.PL2018-02-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.02.2018 R.2018-02-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2018-02-13 do dziś
2. ImionaKAMIL2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOMONT2018-02-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2018-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ2018-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-02-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-02-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-13 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-13 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-02-13 do dziś
458 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2018-02-13 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-02-13 do dziś
658 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2018-02-13 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-02-13 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-13 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.10.2019 okres OD 13.02.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.02.2018 DO 31.12.20182019-10-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.01.2020 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I WSZCZĘCIA JEJ LIKWIDACJI,2020-02-03 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówREPREZENTACJA ŁĄCZNA LIKWIDATORÓW2020-02-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoOLEJNICZAK2020-02-03 do dziś
2. ImionaKAMIL2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-03 do dziś
21. NazwiskoCHOMONT2020-02-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ADAM2020-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-03 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.01.2020 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I WSZCZĘCIA JEJ LIKWIDACJI,2020-02-03 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów