GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000718602
Numer REGON: 369494855
Numer NIP: 5223113927
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-07-07
Sygnatura akt[RDF/402462/22/354]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2018-02-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA2018-02-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIRAŻOWA nr domu 119 kod pocztowy 02-145 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.01.2018 R., NOTARIUSZ WIESŁAW GRABAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, REP. A NR 129/20182018-02-14 do dziś
231.03.2018 R., REP. A NR 4724/2018, NOTARIUSZ WIESŁAW GRABAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, ZMIANA § 72018-04-27 do dziś
305.06.2018 R., REP. A NR 7869/2018, NOTARIUSZ KATARZYNA GRABAREK - BOROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, DODANO § 7 UST. 42018-06-29 do dziś
426.08.2020 R. REP. A NR 10891/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA GRABAREK - BOROWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W SOCHACZEWIE, ZMIANA § 6 ORAZ § 72020-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2018-02-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIBI SPÓŁKA AKCYJNA2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1411139762018-02-14 do dziś
4. Numer KRS0000292790 2018-02-14 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2018-02-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego125000000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1250000002018-04-27 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2018-02-14 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego125000000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
11. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty124900000,00 ZŁ2018-04-27 do dziś
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-02-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002018-02-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-02-14 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2018-04-27 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1249000002018-04-27 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-04-27 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2018-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU LUB PROKURENTA, ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2018-02-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW KAZIMIERZ2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUCHOŁA2018-02-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-02-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIETRZAK2021-07-19 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2021-07-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-19 do dziś
21. NazwiskoPIETRZAK2018-02-14 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-14 do dziś
31. NazwiskoPAŁYGA2018-02-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JERZY2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAZIMIERSKA2018-04-27 do dziś
2. ImionaBEATA PAULINA2018-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-04-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2018-02-14 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-02-14 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-02-14 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-02-14 do dziś
564 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-14 do dziś
668 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2018-02-14 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-02-14 do dziś
862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-02-14 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2019 okres OD 14.02.2018 DO 30.11.20182019-06-14 do dziś
2data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-08-27 do dziś
3data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-06-02 do dziś
4data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 14.02.2018 DO 30.11.20182019-06-14 do dziś
2OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-08-27 do dziś
3OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-06-02 do dziś
4OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.02.2018 DO 30.11.20182019-06-14 do dziś
2OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-08-27 do dziś
3OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-06-02 do dziś
4OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.02.2018 DO 30.11.20182019-06-14 do dziś
2OD 01.12.2018 DO 30.11.20192020-08-27 do dziś
3OD 01.12.2019 DO 30.11.20202021-06-02 do dziś
4OD 01.12.2020 DO 30.11.20212022-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2018-06-29 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: ZIBI DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, SPÓŁKI POD FIRMĄ: CHPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ SPÓŁKI POD FIRMĄ: EURO TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA SPÓŁKĘ POD FIRMĄ: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. UCHWAŁA NR 2/2018 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2018 R., ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7869/2018 UCHWAŁA NR 1/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: ZIBI DETAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2018 R., ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7863/2018 UCHWAŁA NR 1/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: CHPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2018 R., ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7857/2018 UCHWAŁA NR 1/2018 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ: EURO TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2018 R., ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REP. A NR 7851/20182018-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów