BUDINVEST-BEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000718180
Numer REGON: 369287955
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-28
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-05-11
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/3946/20/814]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 369287955 NIP 54232947442018-02-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDINVEST-BEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2018-02-28 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. PRZEJAZD nr domu 2A nr lokalu 403 kod pocztowy 15-430 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2020-05-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejIBROX11@MAIL.RU2019-07-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.01.2018 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 194/18 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21.02.2018 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 574/18 ZMIENIONO § 2 UST. 12018-02-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJKO2018-02-28 do dziś
2. ImionaJURIJ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2019-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVYSOTSKY2019-07-25 do dziś
2. ImionaVLADISLAV2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały44 (CZTERDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.200 (DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH2019-07-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-02-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVYSOTSKY2019-07-25 do dziś
2. ImionaVLADISLAV2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJKO2018-02-28 do dziś
2. ImionaJURIJ2018-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-07-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-02-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-02-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-28 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-02-28 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-02-28 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-28 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-02-28 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-02-28 do dziś
843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2018-02-28 do dziś
943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.02.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.02.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów