OPTICO MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-11 godz. 09:39:02
Numer KRS: 0000718042
Numer REGON: 369459103
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-09
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264661/20/5]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOPTICO MOBILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MARYNARSKA nr domu 15 kod pocztowy 02-674 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.01.2018 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY WIKTORIA MARIA KOLAŃSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY MIRKOWSKIEJ-POTOCKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3088/20182018-02-09 do dziś
220.02.2018 R., REP. A NR 6229/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO § 10 UST. 2, § 8 UST. 4, W § 20 DODANO UST. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-03-29 do dziś
320.05.2019 R., REP. A NR 9110/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2019-06-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABRYKA OKULARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1412748282018-02-09 do dziś
4. Numer KRS0000297559 2018-02-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.250 ZŁ2018-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRIBULIFE LTD2018-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ2018-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFIJAŁKOWSKI2018-06-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ CZESŁAW2018-06-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750 ZŁ2018-06-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-06-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2018-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2018-02-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKOWROŃSKA PRZYGODZKA2018-02-09 do dziś
2. ImionaIWONA EWA2018-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-02-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2018-02-09 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-02-09 do dziś
346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2018-02-09 do dziś
455 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-02-09 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2018-02-09 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-09 do dziś
786 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-09 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-09 do dziś
986 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2018-02-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 09.02.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.02.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.02.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów