BUDOSTAL-3 UKRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000717931
Numer REGON: 369499491
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-14
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2018-02-14
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/1750/18/408]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2018-02-14 do dziś
3. NazwaBUDOSTAL-3 UKRAINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2018-02-14 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBUDOSTAL - 3 UKRAINA TOWARZYSTVO Z OBMEZEHENOIU VIDPOVIDALNISTIU2018-02-14 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoJEDNOLITY PAŃSTWOWY REJESTR OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH - PRZEDSIĘBIORCÓW 34185885 PAŃSTWOWA SŁUŻBA REJESTRACYJNA UKRAINY2018-02-14 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGPRAWO UKRAIŃSKIE2018-02-14 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-14 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-02-14 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość KRAKÓW ulica UL. IGOŁOMSKA nr domu 1 kod pocztowy 31-983 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-02-14 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj UKRAINA jednostka podziału terytorialnego miejscowość KIJÓW ulica NOWOKOSTIANTYNIWSKA nr domu 4A nr lokalu kod pocztowy 04-080 poczta KIJÓW 2018-02-14 do dziś
4. Adres poczty elektronicznejEXPORT@BUDOSTALEXPORT.PL2018-02-14 do dziś
5. Adres strony internetowejWWW. BUDOSTAL.PL2018-02-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2018-02-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcySPÓŁKĘ REPREZENTUJE DYREKTOR2018-02-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTSIUBYNSKYI2018-02-14 do dziś
2. ImionaANTON2018-02-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoTRAGASZ2018-02-14 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW STANISŁAW2018-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów