A-Z SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000717865
Numer REGON: 369444917
Numer NIP: 6572935433
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-07
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-08-31
Sygnatura akt[RDF/560130/23/107]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-02-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELCE gmina KIELCE miejscowość KIELCE2018-02-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KIELCE ulica UL. ROLNA nr domu 8 nr lokalu 3 kod pocztowy 25-419 poczta KIELCE kraj POLSKA 2020-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.11.2017 R., REP. A 13638/2017, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1; 17.01.2018 R., REP. A 988/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1 - ZMIENIONO: § 2 UST. 1, § 2 UST. 2, § 7 UST. 1, § 8 PKT 1, § 10 UST. 1 PKT 1.2018-02-07 do dziś
216.08.2018 R., REP. A 12021/2018, NOTARIUSZ MICHAŁ KASPEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. LEŚNA 1A/1- DODANO: § 7 PKT 5, § 8 PKT 5; ZMIENIONO § 10 PKT 1.2018-12-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690815442018-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000711551 2018-02-07 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOROSZYŃSKA2018-12-14 do dziś
2. ImionaEWA2018-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-12-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-12-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-12-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-12-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2018-12-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2018-12-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2018-12-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-12-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRA SKÓRA2020-03-03 do dziś
2. ImionaEWELINA DANUTA2020-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-03-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-01-30 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-01-30 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 ZŁ2020-03-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 ZŁ2020-01-30 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-01-30 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKALETA2020-03-03 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-03-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-03-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2020-03-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 ZŁ2020-03-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁ2020-03-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-03-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.2018-02-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3690815442018-02-07 do dziś
4. Numer KRS0000711551 2018-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2018-02-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-02-07 do dziś
238 12 ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2018-02-07 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-07 do dziś
449 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-02-07 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2018-02-07 do dziś
668 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-07 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-07 do dziś
877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2018-02-07 do dziś
981 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2018-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.01.2020 okres OD 07.02.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
2data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-27 do dziś
3data złożenia 09.02.2023 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212023-02-09 do dziś
4data złożenia 09.02.2023 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-02-09 do dziś
5data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.02.2018 DO 31.12.20182020-01-29 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212023-02-09 do dziś
3OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-02-09 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 30.04.20212023-02-09 do dziś
2OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-02-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-07-062022-10-06 do dziś