DO SPORT NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000717417
Numer REGON: 369429600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-07-05
Sygnatura akt[RDF/143389/19/142]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDO SPORT NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2018-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica AL. ZWYCIĘSTWA nr domu 96 nr lokalu 98 kod pocztowy 81-451 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2018-10-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@DOSPORTNOW.COM2018-02-05 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.DOSPORTNOW.COM2018-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuDO SPORT NOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI ODDZIAŁ W SZCZECINIE2018-12-04 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2018-12-04 do dziś
3. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CYFROWA nr domu 6 kod pocztowy 71-441 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2018-12-04 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2017 KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW KOLBUSZ, REPERTIRUM A NR 5599/20172018-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDASIŃSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaAMADEUSZ BOGDAN2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAWSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaJAKUB ADAM2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEKMAN2018-02-05 do dziś
2. ImionaDAMIAN2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.550,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2018-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDASIŃSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaAMADEUSZ BOGDAN2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAWSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaJAKUB ADAM2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-02-05 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2018-02-05 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-02-05 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-02-05 do dziś
590 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-02-05 do dziś
693 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2018-02-05 do dziś
793 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2018-02-05 do dziś
893 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2018-02-05 do dziś
999 00 Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2019 okres OD 05.02.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów