BUDOREALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000717363
Numer REGON: 369429071
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-09-03
Sygnatura akt[RDF/327229/21/928]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOREALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość MYŚLENICE2018-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość MYŚLENICE ulica UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 32-400 poczta MYŚLENICE kraj POLSKA 2018-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.02.2018R. - UMOWA SPÓŁKI2018-02-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaJAN2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKA2018-02-05 do dziś
2. ImionaANNA2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaJAN2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŃCZOWSKI2018-02-05 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-02-05 do dziś
243 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-05 do dziś
346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-02-05 do dziś
477 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2018-02-05 do dziś
562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-02-05 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-02-05 do dziś
743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-02-05 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-02-05 do dziś
923 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2019 okres OD 05.02.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3data złożenia 03.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 05.02.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 05.02.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów