EMPIRE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000717235
Numer REGON: 369426760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-05
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-25
Sygnatura akt[RDF/358793/21/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRE INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WAŁBRZYSKA nr domu 11 nr lokalu 252 kod pocztowy 02-739 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.12.2017 R., REP. A NR 14079/2017, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA W WARSZAWIE2018-02-05 do dziś
25 PAŹDZIERNIKA 2018 R., REPERTORIUM A NR 11516/2018, NOTARIUSZ PAWEŁ SAWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE UST. 4 W § 11, USUNIĘCIE § 13 UST. 3, ZMIANA § 13 UST. 82018-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFĄFARA2018-02-05 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ROBERT2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2019-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADA2018-02-05 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH2019-08-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2018-12-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFĄFARA2019-08-26 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ROBERT2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADA2018-02-05 do dziś
2. ImionaJACEK ROBERT2018-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-02-05 do dziś
264 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-02-05 do dziś
364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-02-05 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-05 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-02-05 do dziś
668 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2018-02-05 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-02-05 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2018-02-05 do dziś
970 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2019 okres OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3data złożenia 25.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.12.2017 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów