BUS ON TIME RÓŻA WRÓBLEWSKA, MATEUSZ LESZKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000717168
Numer REGON: 369408034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/17512/20/134]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUS ON TIME RÓŻA WRÓBLEWSKA, MATEUSZ LESZKA SPÓŁKA JAWNA2018-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KALISKI gmina SZCZYTNIKI miejscowość POPÓW2019-01-21 do dziś
2. Adresmiejscowość POPÓW nr domu 4C kod pocztowy 62-865 poczta POPÓW kraj POLSKA 2019-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.01.2018R., NOTARIUSZ JAKUB KRÓLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 455/2018.2018-02-02 do dziś
2ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 10.12.2018R. ZMIENIONO §2 UMOWY SPÓŁKI.2019-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA2018-02-02 do dziś
2. ImionaRÓŻA TERESA2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZKA2018-02-02 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2018-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRÓBLEWSKA2018-02-02 do dziś
2. ImionaRÓŻA TERESA2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZKA2018-02-02 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy177 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-02 do dziś
249 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2018-02-02 do dziś
349 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2018-02-02 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2018-02-02 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2018-02-02 do dziś
649 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2018-02-02 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-02 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-02-02 do dziś
952 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 02.02.2018 DO 31.12.20182020-01-24 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-08-312020-10-09 do dziś