BOKSZCZANIN, ŚLIPKO, LEWANDOWSKI ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000717024
Numer REGON: 369408910
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/265877/20/582]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2018-02-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOKSZCZANIN, ŚLIPKO, LEWANDOWSKI ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA2018-02-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA2018-02-01 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIDNICA ulica UL. RÓŻANA nr domu 1 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA 2018-02-01 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejTBOKSZCZANIN@OP.PL2018-02-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120 GRUDNIA 2017 R.2018-02-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoBOKSZCZANIN2018-02-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ GEDYMIN2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2018-02-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-01 do dziś
2
1. NazwiskoŚLIPKO2018-02-01 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BARTOSZ2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2018-02-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-02-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-01 do dziś
3
1. NazwiskoLEWANDOWSKI2018-02-01 do dziś
2. ImionaELIGIUSZ DOMINIK2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-01 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2018-02-01 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-02-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-02-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-02-01 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-02-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ JEJ PARTNERZY, PRZY CZYM KAŻDY Z PARTNERÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2018-02-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOKSZCZANIN2018-02-01 do dziś
2. ImionaTOMASZ GEDYMIN2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIPKO2018-02-01 do dziś
2. ImionaŁUKASZ BARTOSZ2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-01 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWANDOWSKI2018-02-01 do dziś
2. ImionaELIGIUSZ DOMINIK2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2018-02-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.02.2018 DO 31.12.20182020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów