ART OF INVESTMENT RUDZIAKOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000717017
Numer REGON: 369469395
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-12
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/56170/20/811]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-02-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaART. OF INVESTMENT RUDZIAKOWICZ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2018-02-12 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-12 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 80 nr lokalu 139 kod pocztowy 00-175 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu112.01.2018R., NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 126/20182018-02-12 do dziś
209.09.2020 R., REP. A NR 4524/2020, NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKAPSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, DODANO NOWY UST. 6 W § 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2020-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIAKOWICZ2018-02-12 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2018-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-12 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?TAK2018-02-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-02-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-02-12 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-02-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-02-12 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji1002018-02-12 do dziś
3. Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ2018-02-12 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2018-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2018-02-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002018-02-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-02-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2018-02-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDZIAKOWICZ2018-02-12 do dziś
2. ImionaMARCIN SEBASTIAN2018-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-02-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-02-12 do dziś
259 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2018-02-12 do dziś
362 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-02-12 do dziś
463 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2018-02-12 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-02-12 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2018-02-12 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2018-02-12 do dziś
885 EDUKACJA2018-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów