ARTERIE POLSKA 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000717011
Numer REGON: 368878625
Numer NIP: 5472193196
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-02
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-07-10
Sygnatura akt[RDF/222089/20/461]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3688786252018-02-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTERIE POLSKA 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2018-02-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. 3 MAJA nr domu 19 nr lokalu 4 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2019-06-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejARTERIE.POLSKA@WP.PL2018-02-02 do dziś
4. Adres strony internetowejARTERIEPOLSKA.PL2018-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.11.2017 R., REP. A NR 4748/2017 NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 13 07.12.2017 R., REP. A NR 4860/2017 NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 13 - ZMIANA § 1 I § 17 UMOWY SPÓŁKI2018-02-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMCZEWSKI2018-02-02 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000,00 ZŁ2019-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEBAUER2018-02-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ WOJCIECH2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.000,00 ZŁ2019-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-02-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2018-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-02-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAMCZEWSKI2018-02-02 do dziś
2. ImionaMAREK GRZEGORZ2018-02-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2018-02-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-02-02 do dziś
242 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2018-02-02 do dziś
342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2018-02-02 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-02 do dziś
543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-02-02 do dziś
643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-02-02 do dziś
743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2018-02-02 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-02-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.04.2019 okres OD 30.11.2017 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
2data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.11.2017 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.11.2017 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów