HI CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-13 godz. 12:32:52
Numer KRS: 0000717005
Numer REGON: 369456441
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-02-08
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/350346/21/3]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-02-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-02-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-02-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KIJOWSKA nr domu 5 kod pocztowy 03-738 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.11.2017R., NOTARIUSZ LESZEK ZABIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8216/20172018-02-08 do dziś
227.04.2018R., REP. A NR 4186/2018, NOTARIUSZ IGOR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §7 UST.1, §8, §14, §17, §21, DODANO §10A, §10B, §10C2018-05-28 do dziś
326.03.2019 R., REP. A NR 16989/2019, NOTARIUSZ MAREK PŁASKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 7 UST.1, §8 25.04.2019 R., REP. A NR 21640/2019, NOTARIUSZ MAREK PŁASKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 7 UST.1, §82019-06-07 do dziś
408-08-2019 REPERTORIUM A NR 6653/2019, NOTARIUSZ PIOTR SKOWORODKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 25, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE ZASTĘPUJĘ SIĘ JĄ NOWYM TEKSTEM 21-08-2019 REPERTORIUM A NR 6861/2019, NOTARIUSZ PIOTR SKOWORODKO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. WSPÓLNEJ 25, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE ZASTĘPUJĘ SIĘ JĄ NOWYM TEKSTEM2020-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-02-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-02-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA 22 SPÓŁKA AKCYJNA2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3641767252018-02-08 do dziś
4. Numer KRS0000611592 2018-02-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały292 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 29.200 ZŁ2019-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALCZUK2018-05-28 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.900 ZŁ2019-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROŻKO2018-05-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2018-05-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-05-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.900 ZŁ2019-06-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-05-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego42600,00 ZŁ2020-07-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport13800,00 ZŁ2019-06-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-02-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE2018-02-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁONCIEJ2018-02-08 do dziś
2. ImionaPAWEŁ RAFAŁ2018-02-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-02-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-02-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2018-02-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-02-08 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-02-08 do dziś
363 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-02-08 do dziś
464 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-02-08 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-02-08 do dziś
673 1 REKLAMA2018-02-08 do dziś
774 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-02-08 do dziś
877 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2018-02-08 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2018-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 29.11.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 29.11.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 29.11.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów