L-CASE3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000716756
Numer REGON: 369383156
Numer NIP: 7831771732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-07-27
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/9908/23/767]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-CASE3M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2023-07-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.01.20182018-01-31 do dziś
224.03.2023 R., NOTARIUSZ GRACJAN CEZARY NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3721/2023  DODANO § 12A ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2023-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARSKI2018-01-31 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR MACIEJ2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 PLN2018-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLESZ2018-01-31 do dziś
2. ImionaANITA ANNA2018-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 PLN2018-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-01-31 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-31 do dziś
382 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2018-01-31 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-31 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-01-31 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-31 do dziś
785 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2018-01-31 do dziś
866 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2018-01-31 do dziś
966 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2018-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.06.2019 okres OD 26.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2data złożenia 01.08.2019 okres OD 26.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4data złożenia 15.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
5data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-15 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.03.2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA GRACJANA CEZAREGO NOWAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3721/2023 , 24.03.20232023-07-27 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2023-07-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoFREJ2023-07-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ SEBASTIAN2023-07-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-07-27 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 24.03.2023 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA LIKWIDACJI, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA GRACJANA CEZAREGO NOWAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 3721/2023 , 24.03.20232023-07-27 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2023-07-27 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów