HEALTHCARE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000716311
Numer REGON: 369377606
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2022-01-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/56666/21/404]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEALTHCARE SCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina PUŁAWY miejscowość PUŁAWY2022-01-05 do dziś
2. Adresmiejscowość PUŁAWY ulica UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 24-110 poczta PUŁAWY kraj POLSKA 2022-01-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki14-01-2018, PIOTR PRZYBYSZ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU DEFILAD 1, REPERTORIUM A NR 30/2018.2018-01-30 do dziś
208.02.2018 R., REP. A NR 807/2018, NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. ZMIANA § 8, § 11, § 23 UST. 1.2018-03-15 do dziś
304.11.2021 R., REPERTORIUM A NR 15352/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY DIANA DZIKOWIEC, ZASTĘPCA GRZEGORZA ROGALI NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ULICY RONDO ONZ NR 1, ZMIENIONO TYTUŁ UMOWY ORAZ §1, §2, §3 I §8 UMOWY SPÓŁKI.2022-01-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSZKO2018-03-15 do dziś
2. ImionaCEZARY TOMASZ2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500 ZŁOTYCH2018-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHIMOWICZ2018-03-15 do dziś
2. ImionaMICHAŁ FILIP2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały625 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.500 ZŁOTYCH2018-03-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-03-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTA2022-01-05 do dziś
2. ImionaMAREK2022-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały387 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38700 ZŁ2022-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-05 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUDEMOWICZ2022-01-05 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2022-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały387 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.700 ZŁ2022-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-05 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOKAJ2022-01-05 do dziś
2. ImionaJULIA2022-01-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały387 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38700 ZŁ2022-01-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2018-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2018-03-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUSZKO2018-03-15 do dziś
2. ImionaCEZARY TOMASZ2018-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIĘTA2018-01-30 do dziś
2. ImionaMAREK2018-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-30 do dziś
221 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2018-01-30 do dziś
320 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-30 do dziś
472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2018-01-30 do dziś
572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-01-30 do dziś
620 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2018-01-30 do dziś
720 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2018-01-30 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-30 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2018-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2019 okres OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2data złożenia 04.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.03.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów