BUILDING CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-15 godz. 13:13:11
Numer KRS: 0000715689
Numer REGON: 369344535
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-25
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-05-26
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/11151/21/190]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-05-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-06-13 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 25 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.01.2018 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA ŚRODEK-TESARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. CHOJNOWSKA 78, REP.A NR 206/20182018-01-25 do dziś
229.05.2018 R., NUMER REPERTORIUM A 1941/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA ŚRODEK-TESARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, ZMIENIONO § 2.2018-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVDOVENKO2018-01-25 do dziś
2. ImionaHRYHORII2018-01-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały165 (STO SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.250,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2019-10-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8500,00 ZŁ2018-01-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy125 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2018-01-25 do dziś
241 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-25 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-01-25 do dziś
443 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-01-25 do dziś
543 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-01-25 do dziś
643 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2018-01-25 do dziś
746 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2018-01-25 do dziś
873 1 REKLAMA2018-01-25 do dziś
922 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2018-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
2data złożenia 29.07.2020 okres OD 18.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
3data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-26 do dziś
2OD 18.01.2018 DO 31.12.20182020-07-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2554/2021 , 09.03.20212021-05-26 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI2021-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoVDOVENKO2021-05-26 do dziś
2. ImionaHRYHORII2021-05-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-05-26 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, NOTARIUSZ KATARZYNA DUDUŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 2554/2021 , 09.03.20212021-05-26 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-05-26 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów