HIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000715446
Numer REGON: 369344127
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-11-29
Sygnatura akt[RDF/362675/21/485]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH SPOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ROZBRAT nr domu 44A nr lokalu 212 kod pocztowy 00-419 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHANIA@HIGHSPOT.PL2018-01-24 do dziś
4. Adres strony internetowejHIGHSPOT.PL2018-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.01.2018R.2018-01-24 do dziś
216.12.2019 R., NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 5513/2019, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO. ORAZ 06.02.2020 R., NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP.A NR 655/2020, ZMIANA §10 UST.32020-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIELIŃSKA2018-01-24 do dziś
2. ImionaHANNA MAGDALENA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ.2018-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKA2018-01-24 do dziś
2. ImionaDONATA AGNIESZKA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały42 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.100,00 ZŁ.2018-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-24 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMANOWSKA2018-01-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA INGA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.150,00 ZŁ.2018-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU.2020-03-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROJEWSKA2018-01-24 do dziś
2. ImionaDONATA AGNIESZKA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIELIŃSKA2018-01-24 do dziś
2. ImionaHANNA MAGDALENA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHERMANOWSKA2020-03-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA INGA2020-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-04 do dziś
21. NazwiskoCHRZANOWSKA2020-03-04 do dziś
2. ImionaALICJA KATARZYNA2020-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-01-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy159 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2020-03-04 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-03-04 do dziś
390 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-03-04 do dziś
490 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-03-04 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-03-04 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-04 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-03-04 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-03-04 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3data złożenia 29.11.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów