GT COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000715126
Numer REGON: 369333299
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/429431/22/320]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 18 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.01.20182018-01-23 do dziś
220.01.2022, ZMIANA: § 4.2022-02-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTODUA2018-01-23 do dziś
2. ImionaGAGA2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTODUA2018-01-23 do dziś
2. ImionaLASHA2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTODUA2018-01-23 do dziś
2. ImionaGAGA2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2018-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2022-02-15 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2022-02-15 do dziś
345 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2022-02-15 do dziś
447 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2022-02-15 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2022-02-15 do dziś
656 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2022-02-15 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2022-02-15 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2022-02-15 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2022-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.03.2021 okres OD 17.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
2data złożenia 08.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3data złożenia 16.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
4data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.01.2018 DO 31.12.20182021-03-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-08 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-16 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów