BOX HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000715071
Numer REGON: 369312535
Numer NIP: 6351844867
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-05-28
Sygnatura akt[RDF/294480/21/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOX HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2021-01-20 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. POLARNA nr domu 55 B kod pocztowy 42-680 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2021-01-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.12.2017R., NOTARIUSZ SYLWIA SEIDEL-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REPERTORIUM A NR 5807/2017.2018-01-23 do dziś
215.12.2020R., REPERTORIUM A NR 3666/2020, NOTARIUSZ KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA KAMIL KOZINA W TYCHACH UL. BUDOWLANYCH 59/116-118 ZMIENIONO § 32021-01-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUREK2018-01-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały462 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 462.000,00 ZŁ2021-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUREK2018-07-11 do dziś
2. ImionaLESZEK WŁADYSŁAW2018-07-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ2021-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-07-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUREK2020-01-10 do dziś
2. ImionaAGATA MONIKA2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały209 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 209.000,00 ZŁ2021-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEER2020-01-10 do dziś
2. ImionaKAMIL MATEUSZ2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały209 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 209.000,00 ZŁ.2021-01-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1100000,00 ZŁ2021-01-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ BEZ WZGLĘDU NA ICH WARTOŚĆ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PRZY ZOBOWIĄZANIACH DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST ICH REPREZENTACJA ŁĄCZNA TJ. REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZADU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU.2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPEER2020-01-10 do dziś
2. ImionaKAMIL MATEUSZ2020-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUREK2018-01-23 do dziś
2. ImionaALEKSANDER2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŻUREK2020-10-21 do dziś
2. ImionaAGATA MONIKA2020-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-21 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-10-21 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2020-01-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2018-01-23 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2018-01-23 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2018-01-23 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-23 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-23 do dziś
616 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2020-01-10 do dziś
725 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2020-01-10 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-01-10 do dziś
968 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2019 okres OD 13.12.2017 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
2data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.12.2017 DO 31.12.20182019-09-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-26 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów