CSEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-01-29 godz. 03:08:10
Numer KRS: 0000715029
Numer REGON: 369308781
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-30
Sygnatura akt[RDF/432151/22/330]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina WIELKA WIEŚ miejscowość MODLNICZKA2018-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość MODLNICZKA ulica UL. ŚW. FAUSTYNY nr domu 25A kod pocztowy 32-085 poczta MODLNICZKA kraj POLSKA 2019-01-02 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCONTACT@CSEG.PL2018-01-22 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.CSEG.PL/PL/2018-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.01.2018R. - UMOWA2018-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2018-01-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2022-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2018-01-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2022-07-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-07-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSTROWSKI2018-01-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKI2018-01-22 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy128 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2018-01-22 do dziś
285 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-22 do dziś
333 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2018-01-22 do dziś
471 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2018-01-22 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2019 okres OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
3data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-30 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów