ASTOR TECHNOLOGY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000714920
Numer REGON: 369316830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-10-09
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/24867/20/841]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOR TECHNOLOGY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SMOLEŃSK nr domu 29 kod pocztowy 31-112 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2017R., NOTARIUSZ KONRAD SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 35974/2017.2018-01-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2018-01-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODZIAŁ SPÓŁKI ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI MAJĄTKU NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ ASTOR TECHNOLOGY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PODZIAŁ PRZEZ WYDZIELENIE), NA PODSTAWIE: 1. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASTOR SPÓŁKA Z OGRANICOZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O PODZIALE SPÓŁKI ASTOR SP. Z O.O. (SPÓŁKA DZIELONA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU, SZCZEGÓŁOWO OPISANEGO W PLANIE PODZIAŁU SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI DZIELONEJ, NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPÓŁKĘ ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O. - ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA KONRADA SEWERYNA, KANCELRIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19 W DNIU 29 GRUDNIA 2017 ROKU, REP. A NR 35970/2017; 2. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ASTOR TECHNOLOGY PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI O WYRAŻENIU ZGODY NA PODZIAŁ SPÓŁKI ASTOR SP. Z O.O. (SPÓŁKA DZIELONA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI JEJ MAJĄTKU, SZCZEGÓŁOWO OPISANEGO W PLANIE PODZIAŁU SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI DZIELONEJ, NA NOWO ZAWIĄZANĄ SPOŁKĘ ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O. - ZAWARTA W PROTOKOLE NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONYYM W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA KONRADA SEWERYNA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 19 W DNIU 29 GRUDNIA 2017 ROKU, REP. A NR 35978/2017.2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaASTOR, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2018-01-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000120940 2018-01-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCZKOWSKI2018-01-23 do dziś
2. ImionaSTEFAN2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 200 000,00 ZŁ2020-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCZKOWSKI2018-01-23 do dziś
2. ImionaKAROL2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 880 000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCZKOWSKI2018-01-23 do dziś
2. ImionaADAM2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800 000,00 ZŁ2020-10-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTULEWICZ2018-01-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.120.000 ZŁ2018-03-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7840000,00 ZŁ2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WE WSZELKICH SPRAWACH, ZARÓWNO MAJĄTKOWYCH, JAK I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB USTANOWIONY PROKURENT.2018-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻYCZKOWSKI2020-06-03 do dziś
2. ImionaSTEFAN2020-06-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-06-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-06-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-06-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTULEWICZ2018-01-23 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAJEWSKI2018-03-20 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-03-20 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-01-23 do dziś
246 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2018-01-23 do dziś
346 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2018-01-23 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-01-23 do dziś
562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-01-23 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-01-23 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-01-23 do dziś
877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2018-01-23 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2019 okres OD 23.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
2data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 23.01.2018 DO 31.12.20182019-06-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów