TANATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000714818
Numer REGON: 369288185
Numer NIP: 6040192730
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-19
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2024-05-23
Sygnatura akt[RDF/605486/24/272]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANATOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina CEDRY WIELKIE miejscowość KOSZWAŁY2018-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZWAŁY ulica UL. PIASKOWA nr domu 22 kod pocztowy 83-011 poczta KOSZWAŁY kraj POLSKA 2018-01-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@TANATOS.GDA.PL2020-02-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.TANATOS.GDA.PL2020-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.01.20182018-01-19 do dziś
224.02.2020 ROKU, REP. A NR 1601/2020, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA ZALESKA, GRZEGORZ SOCHA W GDAŃSKU, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2020-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZKIEWICZ2018-01-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 PLN2018-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZKIEWICZ2018-01-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 250,00 PLN2018-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2018-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2018-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZKIEWICZ2018-01-19 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2018-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy196 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA2018-01-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-19 do dziś
241 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-19 do dziś
341 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-19 do dziś
443 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2018-01-19 do dziś
543 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2018-01-19 do dziś
643 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-01-19 do dziś
743 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-01-19 do dziś
823 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2020-02-26 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-02-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
2data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4data złożenia 22.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-22 do dziś
5data złożenia 06.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
6data złożenia 23.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-22 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-22 do dziś
4OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-06 do dziś
5OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów