„GT FACTORY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000714261
Numer REGON: 369269503
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2021-07-21
Sygnatura akt[RDF/318890/21/708]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GT FACTORY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”2018-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-01-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. PIWNA nr domu 3 kod pocztowy 91-003 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-01-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.2017R., NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 6439/2017.2018-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIAK2018-01-17 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej49000,00 ZŁOTYCH2018-01-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49000,00 ZŁOTYCH2018-01-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49000,00 ZŁOTYCH2018-01-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-17 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„GT FACTORY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689114752018-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000707450 2018-01-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLELEK2021-03-03 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2021-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2021-03-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-03-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-03-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-03-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-03-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej49.000,00 ZŁOTYCH2021-03-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.000,00 ZŁOTYCH2021-03-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-03-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2018-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„GT FACTORY 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689114752018-01-17 do dziś
4. Numer KRS0000707450 2018-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-17 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2018-01-17 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-01-17 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-17 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-17 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-17 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-01-17 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-17 do dziś
964 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2019 okres OD 17.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2data złożenia 04.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
3data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-04 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów