BUDEX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-16 godz. 23:37:28
Numer KRS: 0000714168
Numer REGON: 369273002
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-08-11
Sygnatura akt[RDF/322914/21/85]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDEX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina DĄBROWA miejscowość DĄBROWA2018-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA ulica UL. LAWENDOWA nr domu 8 kod pocztowy 49-120 poczta DĄBROWA kraj POLSKA 2018-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBUDEX PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE ODDZIAŁ W DIEDORF2020-04-27 do dziś
2. Siedzibakraj NIEMCY województwo BAWARIA powiat AUGSBURG miejscowość DIEDORF2020-04-27 do dziś
3. Adresmiejscowość DIEDORF ulica KEIMSTRAßE nr domu 7 kod pocztowy 76420 poczta DIEDORF kraj NIEMCY 2020-04-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.01.2018R., NOTARIUSZ DANUTA TRUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 25/20182018-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2018-01-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.000,00 ZŁ2020-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHABANT2019-07-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2019-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2019-07-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŚNIERZ2018-01-16 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoHABANT2019-09-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA2019-09-12 do dziś
21. NazwiskoORAMUS2021-03-31 do dziś
2. ImionaJANUSZ2021-03-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-31 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA - UPRAWNIA PROKURENTA DO DOKONYWANIA WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU.2021-03-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-16 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2018-01-16 do dziś
343 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-16 do dziś
443 31 Z TYNKOWANIE2018-01-16 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2018-01-16 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2018-01-16 do dziś
743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2018-01-16 do dziś
843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2018-01-16 do dziś
943 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2019 okres OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów