DOLNOŚLĄSKA ZIELONA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-17 godz. 10:56:31
Numer KRS: 0000713984
Numer REGON: 369284023
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-10-20
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/23585/20/307]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLNOŚLĄSKA ZIELONA DOLINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2018-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WYSTAWOWA nr domu 1 kod pocztowy 51-618 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2018-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.12.2017 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7155/2017, NOTARIUSZ AGATA TYC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.T.KOŚCIUSZKUI NR 16.2018-01-16 do dziś
227.06.2018 R, REPERTORIUM A NR 1690/2018, NOTARIUSZ CECYLIA STERC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL.ŚWIEBODZKA NR 4/3; ZMIANA: - § 1 - DODANIE UST.3 - § 5 - ZMIANA TREŚCI - § 17 UST 2 - DODANIE NOWEJ LIT. K), A DOTYCHCZASOWA LIT.K) ZOSTAJE ZASTĄPIONA LIT. L) - SKREŚLENIE § 202018-08-09 do dziś
307.11.2019 R., REPERTORIUM A NR 43040/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ GODOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 17 A/217; - ZMIANA : § 4 UST.1, § 4 UST.3, § 15 UST.2 - WYKREŚLENIE § 15 UST.32020-03-09 do dziś
413.05.2020 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GODOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GARUS, PAWEŁ GODOROWSKI S.C. WE WROCŁAWIU, PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A/217, REP. A NR 10101/2020, ZMIANA: §1 UST.1 I §1 UST.2; 03.06.2020 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GODOROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR GARUS, PAWEŁ GODOROWSKI S.C. WE WROCŁAWIU, PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 17A/217, REP. A NR 13173/2020, ZMIANA: §4 UST.1 I §4 UST.3.2020-10-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0000018672018-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1.810 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.662,039,40 (DWA MILIONY SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH CZTERDZIEŚCI GROSZY)2020-10-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2662039,40 ZŁ2020-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKIEWICZ2020-01-03 do dziś
2. ImionaURSZULA PAULINA2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPILAWKA2020-02-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-02-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-02-06 do dziś
21. NazwiskoDYNAK2020-01-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-03 do dziś
31. NazwiskoSTACHURSKI2019-02-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIUSZ2019-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-28 do dziś
41. NazwiskoKUTKOWSKA2018-04-18 do dziś
2. ImionaBARBARA2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-18 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPASZKOWSKI2020-03-09 do dziś
2. ImionaPAWEŁ NARCYZ2020-03-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-09 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-03-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2018-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2018-01-16 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2018-01-16 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-16 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-16 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-16 do dziś
671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2018-01-16 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2018-01-16 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-01-16 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2019 okres OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.12.2017 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów