CUKIERECZEK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000713940
Numer REGON: 368777628
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/422032/22/516]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3687776282018-01-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERECZEK NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2018-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO nr domu 19F kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2018-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2017 R., NOTARIUSZ KAMIL KOZINA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. PANEWNICKIEJ 25, REP. A NR 7374/20172018-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKA2018-01-22 do dziś
2. ImionaBARBARA IWONA2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŚ2018-01-22 do dziś
2. ImionaGABRIELA EWA2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJKA2018-01-22 do dziś
2. ImionaURSZULA GRAŻYNA2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2018-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO ZAKRESU DZIAŁANIA ZARZĄDU NALEŻĄ WSZYSTKIE SPRAWY SPÓŁKI NIE ZASTRZEŻONE DLA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2018-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKA2018-01-22 do dziś
2. ImionaBARBARA IWONA2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYŚ2018-01-22 do dziś
2. ImionaGABRIELA EWA2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOJKA2018-01-22 do dziś
2. ImionaURSZULA GRAŻYNA2018-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2018-01-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2018-01-22 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-22 do dziś
385 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2018-01-22 do dziś
488 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI2018-01-22 do dziś
590 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2018-01-22 do dziś
693 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2018-01-22 do dziś
785 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2018-01-22 do dziś
885 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2018-01-22 do dziś
956 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2018-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2019 okres OD 17.11.2017 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
2data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.11.2017 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.11.2017 DO 31.12.20182019-06-30 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów