EMPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000713845
Numer REGON: 369259545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-10-11
Sygnatura akt[RDF/347151/21/138]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO nr domu 25C nr lokalu 395 kod pocztowy 90-350 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki127.12.2017R., NOTARIUSZ ANNA SEJDAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 12312/2017.2018-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGORZELSKA2018-01-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA AGNIESZKA2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁOTYCH2018-01-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁOTYCH2018-01-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁOTYCH2018-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGORZELSKI2018-01-16 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ZBIGNIEW2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000,00 ZŁOTYCH2018-01-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000,00 ZŁOTYCH2018-01-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000,00 ZŁOTYCH2018-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1017154132018-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000491562 2018-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEMPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1017154132018-01-16 do dziś
4. Numer KRS0000491562 2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2018-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-01-16 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-16 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-16 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-16 do dziś
577 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-01-16 do dziś
677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2018-01-16 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-01-16 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-16 do dziś
985 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2019 okres OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3data złożenia 11.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów