ASTOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000713844
Numer REGON: 369279683
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-16
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-07-03
Sygnatura akt[RDF/218225/20/81]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTOR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SMOLEŃSK nr domu 29 kod pocztowy 31-112 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.12.2017 R., REPERTORIUM A NR 11719/2017, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,2018-01-16 do dziś
217.01.2018 R., REPERTORIUM A NR 332/2018, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §7 PKT.1, §82018-04-05 do dziś
304.06.2018 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA OBTUŁOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 4524/2018, ZMIENIONO § 15 PKT I § 29 UMOWY2018-08-17 do dziś
429.01.2019R., REP. A NR 435/2019, NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §7 PKT 1, §8 UMOWY2019-04-23 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.01.2020 R., NOTARIUSZ TOMASZ OBTUŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 327/2020. ZMIANA § 7 UST. 1, § 8 UMOWY SPÓŁKI.2020-05-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBACKI2018-01-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały654 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 327.000 ZŁ2020-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2019-04-23 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JAN2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały530 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 265.000 ZŁ2020-05-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-04-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2598000,00 ZŁ2020-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2018-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHANOWSKI2018-08-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGARBACKI2018-01-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2018-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOJTULEWICZ2018-08-17 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-17 do dziś
21. NazwiskoDYGOŃ2018-08-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-17 do dziś
31. NazwiskoADAMCZYK2018-08-17 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-01-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2018-01-16 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-16 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2018-01-16 do dziś
470 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2018-01-16 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2018-01-16 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-16 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2018-01-16 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2019 okres OD 28.12.2017 DO 31.05.20192019-07-10 do dziś
2data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.06.2019 DO 31.05.20202020-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 28.12.2017 DO 31.05.20192019-07-10 do dziś
2OD 01.06.2019 DO 31.05.20202020-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 28.12.2017 DO 31.05.20192019-07-10 do dziś
2OD 01.06.2019 DO 31.05.20202020-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów