GRYWI TRANS PIOTR GRYM, KAMIL WITOR SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000713770
Numer REGON: 369266723
Numer NIP: 9542787076
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-17
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-05-24
Sygnatura akt[RDF/115153/19/372]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2018-01-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYWI TRANS PIOTR GRYM, KAMIL WITOR SPÓŁKA JAWNA2018-01-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2018-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. ROLNA nr domu 17 nr lokalu 21 kod pocztowy 40-555 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2018-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki108.01.20182018-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITOR2018-01-17 do dziś
2. ImionaKAMIL STANISŁAW2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYM2018-01-17 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2018-01-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITOR2018-01-17 do dziś
2. ImionaKAMIL STANISŁAW2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYM2018-01-17 do dziś
2. ImionaPIOTR ZBIGNIEW2018-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2018-01-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2018-01-17 do dziś
277 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2018-01-17 do dziś
379 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2018-01-17 do dziś
479 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2018-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 17.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów