BOZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000713734
Numer REGON: 369362668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-05-20
Sygnatura akt[RDF/382357/22/647]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOZZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina KSAWERÓW miejscowość WOLA ZARADZYŃSKA2018-01-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WOLA ZARADZYŃSKA ulica UL. MJR. HUBALA nr domu 45 kod pocztowy 95-054 poczta KSAWERÓW kraj POLSKA 2018-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.12.2017 R. NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ WOJCIECH OLEK; KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, AKT NOTARIALNY REP. A NR 6838/2017, 24.01.2018R., NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ WOJCIECH OLEK; KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, AKT NOTARIALNY REP A NR 329/2018, ZMIANA §2.2018-01-30 do dziś
216.04.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, NOTARIUSZ WŁ.J.OLEK, REPERTORIUM A NR 1671/2020, ZMIANA § 6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2020-05-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2018-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOŁĘGIEWICZ2018-01-30 do dziś
2. ImionaCEZARY2018-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47500,00 ZŁ2018-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOŁĘGIEWICZ2018-01-30 do dziś
2. ImionaJOANNA2018-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2018-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2018-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2018-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOŁĘGIEWICZ2018-01-30 do dziś
2. ImionaCEZARY2018-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2018-01-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2020-05-27 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-05-27 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-05-27 do dziś
452 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2020-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2019 okres OD 30.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
2data złożenia 15.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-15 do dziś
3data złożenia 28.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
4data złożenia 20.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.01.2018 DO 31.12.20182019-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-02-012022-04-26 do dziś