BUSINESS SUPPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-04-15 godz. 11:40:35
Numer KRS: 0000713619
Numer REGON: 369233623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-03-25
Sygnatura akt[RDF/282503/21/99]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS SUPPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2018-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. RZGOWSKA nr domu 198 kod pocztowy 93-317 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.01.2018R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.A NR 108/20182018-01-12 do dziś
225.09.2018 R.REPERTORIUM A NUMER 5046/2018,NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA,KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA TREŚCI §7.2,§8.2,§11.1,§19.32019-01-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS SUPPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689804302018-01-12 do dziś
4. Numer KRS0000708974 2018-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIĘTARA2018-01-12 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAN2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej210.000,00 ZŁOTYCH2019-03-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego210000,00 ZŁ2018-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego210000,00 ZŁ2018-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2018-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUMOLA2019-01-16 do dziś
2. ImionaANDRZEJ HENRYK2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-01-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-01-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2019-01-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-01-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-01-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej210.000,00 ZŁ2019-01-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego210.000,00 ZŁ2019-01-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-01-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego210.000,00 ZŁ2019-01-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-01-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUSINESS SUPPORT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3689804302018-01-12 do dziś
4. Numer KRS0000708974 2018-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-03-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2018-01-12 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2019-03-29 do dziś
346 46 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2018-01-12 do dziś
446 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-01-12 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2018-01-12 do dziś
647 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-12 do dziś
747 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2018-01-12 do dziś
847 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2018-01-12 do dziś
973 1 REKLAMA2018-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.06.2019 okres OD 12.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
2data złożenia 22.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
3data złożenia 25.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-22 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów