BORUTY „PRO100 DRUKARNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-06-30 godz. 17:11:44
Numer KRS: 0000713215
Numer REGON: 369244035
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/348954/21/676]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORUTY „PRO100 DRUKARNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2018-01-12 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. KONSTANTEGO CIOŁKOWSKIEGO nr domu 169 kod pocztowy 15-516 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2018-01-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejROMAN.KOZLOWSKI@PRO100.COM.PL2018-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki110.01.2018 R.2018-01-12 do dziś
222.05.2019 R. W KN PIOTRA NIEMOTKI W BIAŁYMSTOKU, REP. A 3420/2019 ZMIENIONO § 102019-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRO100 DRUKARNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653485592018-01-12 do dziś
4. Numer KRS0000635825 2018-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKI2018-01-12 do dziś
2. ImionaROMAN2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej7900,00 ZŁOTYCH2018-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego7900,00 ZŁOTYCH2018-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego7900,00 PLN2018-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDLIŃSKI2018-01-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2018-01-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2018-01-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 ZŁOTYCH2018-01-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 ZŁOTYCH2018-01-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 ZŁOTYCH2018-01-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„PRO100 DRUKARNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3653485592018-01-12 do dziś
4. Numer KRS0000635825 2018-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKOZŁOWSKI2018-01-12 do dziś
2. ImionaROMAN2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-01-12 do dziś
21. NazwiskoPAŃKOWSKI2018-01-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2018-01-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-01-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2018-01-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-01-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy196 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2018-01-12 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2018-01-12 do dziś
377 WYNAJEM I DZIERŻAWA2018-01-12 do dziś
441 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-01-12 do dziś
543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2018-01-12 do dziś
668 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-01-12 do dziś
768 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2018-01-12 do dziś
870 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-01-12 do dziś
981 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2018-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2019 okres OD 12.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
3data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów