INTEGRAMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000712775
Numer REGON: 369197324
Numer NIP: 7811962386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2018-01-09
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2023-05-11
Sygnatura akt[RDF/486755/23/827]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2018-01-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2018-01-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2018-01-09 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. NOWINA nr domu 9 kod pocztowy 60-589 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2018-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki104.01.2018 R.2018-01-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2018-01-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFLORYSIAK2018-01-09 do dziś
2. ImionaJACEK2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 PLN2018-01-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 PLN2018-01-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 PLN2018-01-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŚLANKA2018-01-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2018-01-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2018-01-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2018-01-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-01-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-01-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000,00 PLN2018-01-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000,00 PLN2018-01-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000,00 PLN2018-01-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-01-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRAMAX. PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3013594552018-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000349068 2018-01-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2018-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2018-01-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2018-01-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRAMAX.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3013594552018-01-09 do dziś
4. Numer KRS0000349068 2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2018-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-01-09 do dziś
249 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-01-09 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-01-09 do dziś
461 TELEKOMUNIKACJA2018-01-09 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2018-01-09 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2018-01-09 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2018-01-09 do dziś
895 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2018-01-09 do dziś
962 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2019 okres OD 09.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
2data złożenia 09.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3data złożenia 10.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-10 do dziś
4data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
5data złożenia 11.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-10 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 09.01.2018 DO 31.12.20182019-04-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-09 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-10 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów